Çocuk Teslimi Talebi

Borçlunun İİK m. Şöyle ki: Söz konusu suçun faili, ilam hükmünü yerine getirmeyen borçlu ve ona yardım edenler olabilir. Gerçi, sayılı Kanun ile değiştirilen İİK m. Bir başka deyişle ilam hükmünü yerine getirmeyen borçlunun yanısıra ona yardım edenlerin cezalandırılması da mümkündür. İcra ve İflas Kanunu m. Şikâyet süresi, fiilin öğrenildiği tarihten itibaren üç ay ve her halde fiilin işlendiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle düşer İİK m.

Şikâyetçi şikâyetinden feragat eder veya borcun itfa edildiği örneğin, konumuzla ilgili olarak ilamın veya ara kararının gereğini yerine getirdiği sabit olursa dava ve bütün sonuçlarıyla beraber ceza düşer İİK m. Ayrıca icra mahkemesinin vermiş olduğu tazyik veya disiplin hapsine ilişkin karar, kesinleştiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra yerine getirilmez İİK m.

Görevli mahkeme, İİK m. Aynı şekilde, alacaklının, doğrudan icra mahkemesine vereceği bir dilekçe ile veya tutanağa geçirteceği sözlü beyanı ile ceza davası açılır İİK m.


 • avea arama geçmişi görüntüleme;
 • iphone 7 Plus görüşme kaydı programı;
 • YAZARIN DİĞER YAZILARI.
 • Çocuk Teslİmİ-İcra Takİbİ.
 • telefon rehberi programı ücretsiz indir.

İcra mahkemesi, iki tarafın ifadelerini ve bütün delillerini ve iddia ve savunmalarını dinledikten sonra nihayet beş gün içinde kararını verir ve hülasasını Cumhuriyet Savcısına bildirir İİK m. İcra mahkemesinin vermiş olduğu tazyik veya disiplin hapsine ilişkin kararlarına karşı, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde, yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesine itiraz edilebilir İİK m.

İcra mahkemesinin verdiği söz konusu hükümlerle ilgili olarak 4. Aksi takdirde suçun dar anlamda çocuk teslimi emrine muhalefet unsurlarının oluşmadığı söylenebilecektir. Ayrıca eski Türk Ceza Kanunu döneminde Yargıtay, bu cezaların paraya çevrilemeyeceğine ilişkin kararlar vermiştir. Çocuk teslimine ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin olarak bir mahkeme kararının bulunması gerekir. Bu mahkeme kararı, nihai karar olabileceği gibi, ihtiyati tedbir niteliğinde bir ara kararı da olabilir. Her iki durumda da İİK m. Bununla birlikte, doktrinde bazı yazarlar burada, ara kararının gereğinin yerine getirilmemesi halinde, İİK m.

Ancak kanımca, özellikle sayılı Kanunla getirilen değişiklikten itibaren, İİK m. Zira ihtiyati tedbir niteliğindeki ara kararlarının ilamlı icraya konu olamamaları ve bu nedenle borçluya icra emri gönderilememesi ile ara kararının gereğinin yerine getirilmemesi veya yerine getirilmesinin engellenmemesi ayrı şeylerdir. Zira mahkemenin söz konusu emri nihai karar şeklinde olabileceği gibi, ara kararı şeklinde de olabilir. Ayrıca bu ara kararını da zaten infaz memuru olarak icra müdürü yerine getirir.

Kaldı ki doktrinde ileri sürülen yukarıdaki görüş, m. Ancak sayılı Kanunla gelen değişiklik, açıkça ara kararları konusundaki şüpheleri ortadan kaldırmış bulunmaktadır. Çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin olan karar bir ilam ise, elbette bu ilamın kesinleşmesi de şarttır[]. Aksi halde borçlunun İİK m. Bu düzenleme, tazyik hapsinin doğal bir sonucudur. Zira tazyik hapsinde amaç, ilamın veya ara kararının gereğinin yerine getirilmesidir. Bir başka deyişle, ilamın veya ara kararının gereğini yerine getirmeyen veya yerine getirilmesini engelleyen kişinin kusurlu olması şarttır.

Örneğin, icra heyeti geldiğinde bir çocuğun evden kaçması halinde borçluya ceza verilemez. Aynı şekilde sanığın çocuğu şikâyetçi ile görüştürmeme amacı içinde olduğunu kabule götüren kesin deliller gösterilmeden ceza verilmesi hukuka aykırıdır. Söz konusu hükümde amaç, uzun vadede velayetin kendisine bırakılandan çocuğu alıp, kişisel ilişki için diğer tarafa verilmesi sırasında çocuğun psikolojik yönden olumsuz etkilenmemesini sağlamaya yöneliktir.

İcra Hukuku

Çünkü böyle durumlarda, çocuk nereye gideceğini, hangi tarafın sözlerine ve telkinlerine inanacağını bilemez; bir şaşkınlık, bir moral çöküntüsü onun küçük dünyasında büyük fırtınaların kopmasına neden olur. İşte bu sakıncayı belki de en aza indirmek için uzmanlardan yararlanılması kanımızca da isabetli olmuştur. Bununla birlikte, sözü edilen yararın sağlanması uzmanların yetişmesi ve ülke genelinde yaygınlaşması ile mümkün olacaktır.

Aksi takdirde, uzman bulunmadığı hallere ilişkin istisnai hükmün asıl kural haline gelmesi ve sürekli olarak uzman bulunmaması halinde eğitimcilerin gündeme gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Yargıtay bir kararında, küçüğün velayeti anneye verildiğinde, kişisel ilişki için babaya bırakılan çocuğun tekrar anneye geri verilmesinde maddede öngörülen uzmanların bulunması gerekmeyeceğine ilişkin ifadelere yer vermiştir. Buradaki memur olan uzmanların ücretlerinin hangi tarifeye tabi olacağı konusunda maddede bir açıklık yoktur. Buna karşılık, bu uzmanların ücretinin bilirkişi ücreti değil, memur yolluğuna tabi tutulması gerektiği belirtilebilirse de, kanımızca bu konuda uzmanlar için tıpkı avukatlık asgari ücret tarifesine benzer tarifeler çıkarılabilir.

Bununla birlikte uzman olarak çalışan kişiler, o icra müdürlüğü bünyesinde memur olarak çalışıyorlar ise, bu takdirde memur yolluğuna tabi tutulması düşünülebilecektir. Hal böyle olunca, talep sahibi, çocuğu teslim almak ve teslim etmek için yapmış olduğu masrafları da üstlenmek durumundadır. Bir başka deyişle, bu tür ilamların icrası sırasında çocuğu teslim almak isteyen taraf yaptığı masrafları karşı taraftan isteyemez. Teslim işlemine bir başka deyişle, çocukla kişisel ilişki kurulmasına karşı tarafın borçlunun engel olduğu ispatlanmışsa, bu durumda borçlu bu masraflardan sorumlu olur.

Bununla birlikte, kişisel ilişkiye ilişkin ilamda masraflara kimin katlanacağı açıkça belirtilmişse, bu durumda ilamda belirtildiği şekilde hareket edilir. Yargıtay bir kararında, haklı olarak, ilamın gereğini yerine getirmeyen borçlunun icra takibine sebebiyet vermesi nedeniyle, takip masraflarına kendisinin katlanması gerektiğinden söz etmektedir. İcra takibine sebebiyet verildiğinden borçlunun takip masraflarını karşılaması gerekir.

Bunları diğer taraftan isteyemez. Meğer ki, teslim işlemine diğer tarafın mani olduğu ve fuzuli gidere yol açtığı iddia ve ispat edilmiş olsun. Olayda, çocuğun annesi tarafından bir engelleme yapılmamıştır. Sonuç itibariyle, kişisel ilişki kurulmasına yönelik giderlerin genel takip giderlerinden farklı olduğu düşünülse bile, kural olarak, borçlu, kendisi aleyhine ilamlı icra takibi yapılan kişidir. Gerçekten kişisel ilişki kurulmasına ilişkin mahkeme ilamındaki hususlara borçlu uysaydı, alacaklı ilamlı icra takibi yapmak zorunda kalmayacaktı.

Bu nedenle, kural olarak takip masraflarını harçlar, vekâlet ücreti gibi borçlunun üstlenmesi gerekir. Zira, İİK m. Bu konuda, genel kuraldan ayrılmayı haklı gösteren bir neden yoktur. Buna karşılık, takip masrafları dışında, çocukla kişisel ilişki kurulması için gerekli masrafların ulaşım, çocuğu teslim alma ve teslim etme masrafları alacaklı kişi tarafından karşılanması gerekir.

Çocukla kişisel ilişki kurmak, çocukla ana baba arasındaki kan bağının doğal ve engellenemez bir sonucudur.


 1. İlamlı İcra Takibi Nasıl Başlatılır?.
 2. Ömer AYDOĞDU - Şahsi Web Sayfası;
 3. zyxel ebeveyn kontrolü çalışmıyor.
 4. İCRADA ÇOCUK TESLİMİNE İLİŞKİN İLAMIN İNFAZI - pufeqihuzy.tk.
 5. facebook şifresi öğrenme yöntemleri.
 6. İcradan çocuk teslimi bitiyor!
 7. ÇOCUK TESLİMİ HAKKINDAKİ İLAMIN İCRAYA KONULABİLMESİ İÇİN KESİNLEŞMESİ ŞARTTIR..
 8. Çocukla kişisel ilişki kurulmasının amacı, her şeyden önce analık, babalık ve evlatlık sevgisinin tatmin edilmesinin yanı sıra, çocukta da var olan anne ve baba sevgisi ile onların şefkatinden çocuğun uzak kalmasını önlenmesidir. Çocuğun velayet hakkının anne veya babadan birine bırakılması halinde, velayet hakkı verilmeyen tarafın, çocukla nasıl ve ne şekilde kişisel ilişki kuracağı mahkemece belirlenir. Anne ve babadan her biri, olağanüstü durumlarda ise üçüncü kişiler, velayeti altında bulunmayan veya kendisine bırakılmayan çocuk ile uygun kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkına sahiptir.

  Görüldüğü üzere, çocukla kişisel ilişki kurulması hakkındaki ilamların icrası, hukukumuzda çocuk tesliminden farklı olarak düzenlenmiştir. Çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilamların, çeşitli mahkemelerden dava sonucu elde edilmiş olması mümkündür. Çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin bu ilamların ortak özellikleri ise, bu ilamların zamanaşımına uğramamaları, kesinleşmeden takip konusu yapılamamaları, ilam hükmünün çocuk reşit ergin oluncaya kadar devam etmesi ve bu ilamların icraya elverişli olmak zorunda olmalarıdır.

  Söz konusu ilamlı takip, takip talebi ile başlar; icra müdürlüğünce borçluya icra emri gönderilir. İcra emrinde, özellikle çocuğun ilam hükümleri dairesinde, lehine hüküm verilen tarafla kişisel ilişkide bulunmasına engel olunmaması ihtarı, çocuğun lehine hüküm verilen tarafla kişisel ilişki kurmasına engel olunması halinde ilam hükmünün İcra ve İflas Kanunu m. İcra emrinin takip talebine ve ilama uygun olması gerekir; aksi durum süresiz şikâyet nedeni teşkil eder.

  İcra emrinin gereği yerine getirilmezse, ilam hükmü zorla icra edilir. Aynı zamanda ilam hükmünün yerine getirilmesine muhalefet eden, zorlaştıran kişi İİK m. Bu hükmün öngörülmesinde ise, uzun vadede velayetin kendisine bırakılandan çocuğu alıp, kişisel ilişki için diğer tarafa verilmesi sırasında çocuğun psikolojik yönden olumsuz etkilenmemesini sağlamak amaçlanmıştır. Hal böyIe olunca istek sahibi çocuğu teslim almak ve teslim etmek için yaptığı giderleri de üstlenmek zorundadır ve diğer taraftan isteyemez.

  Meğer ki, teslim işlemine diğer tarafın yani çocuğun elinde bulunduğu ana veya babanın mani olduğu iddia ve ispat edilmiş olsun. DAVA: Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden daireye Borçlunun itirazı mevcut değildir. Buna rağmen her hafta alacaklı icra memurunu aracı kılmak suretiyle borçlunun adresine gelindiği ve küçüğün baba alacaklıya teslim edildiği anlaşılmıştır.

  Adı geçen alacaklı memurluğa müracaatla çocuk teslimi sırasında beş sefer olmak üzere ödediği taksi ücret ve memur yolluğu olarak TL. İcra memuru bu isteği anılan giderleri çocuğun annesinin ödeyeceğine ait kanunda bir açık hüküm olmadığı gerekçesi ile reddetmiştir. Bu karar yönelik şikayet merci önüne getirilmiş ve memur kararının iptaline dair merci kararı temyiz olunmuştur. Çocukla şahsı münasebet tesisine dair ilamın icrası İİK.

  Şahsi münasebet tesisine dair infazın yerine getirilmesi için, diğer bir anlatımla çocuğun kendisinde bulunmayan tarafa teslimi için yapılan giderlerin kime ait olacağı noktasında çıkan uyuşmazlığın çözümlenmesi lazımdır. Şahsi münasebet tesisine yönelik giderlerin genel takip giderleri gibi düşünülmesi yerinde olamaz.

  Çocuk Teslimi Talebi

  Hal böyle olunca çocuğun nezdinde bulunduğu ana veya babadan alınıp diğer tarafa teslim işleminin çocuğun ve borçlu kişinin bulunduğu yerde gerçekleşmesi gerekir. O halde çocuğun diğer tarafla olan ilişkisini sağlamak için icra dairesine getirilmesi veya alacaklı olan ve talepte bulunan tarafın ikametgahında teslim, edilmesi düşünülemez. Zira bu tarz düşünce tarzı çocuğun yararına ve her şeyden evvel korunması gereken sıhhi durumuna da uygun düşmeyecektir.

  O halde Yukarıda işaret edildiği gibi olayda çocuğun annesi tarafından bir engelleme yapılmamıştır.

  İlginizi Çekebilir

  Borçlu ana çocuğun teslimi için alacaklı babanın yaptığı giderleri bu durumda yüklenmek zorunda değildir. Merciin aksine olan görüşünde isabet yoktur. O halde merci kararı bozulmalıdır. Taşınmazın açık artırma ilanı Örnek İflâs yolu ile adî takipte ödeme emri, Örnek No. İflâsın açılmasına, kapanmasına, kaldırılmasına ilişkin ilân, Örnek No. Tasfiyenin tatili ilânı, Örnek No. Basit tasfiyede alacaklıları davet ilânı, Örnek No. Adî tasfiye ve iflasın açılmasının ilânı, Örnek No.

  İcra ve İflâs Kanununun ve Sıra cetvelinin ve ikinci alacaklar toplantısının ilânı, Örnek No. Tahsilât makbuzu, Örnek No. Reddiyat makbuzu, Örnek No. Harç tahsil müzekkeresi, Örnek No. Tebliğ mazbatalı zarf, Örnek No.

  UYAP İCRA DAİRESİNE TALEP GÖNDERME

  Telgrafla tebliğ zarfı, Örnek No. Pana Yapı, Brooklyn Dream projesine ön talep olarak Ön talep sözleşmemizde tarafların sözleşmeden cayma hakkı bulunmakta ve alıcı yazılı olarak projeden cayma talebini satıcıya bildiği takdirde 15 gün içinde satıcı geri ödeme yapmakla yükümlü. Burada cayma hakkımızı kullandığımız halde ve daha sonrasında noter tarafından ihtarname gönderdiğimiz halde ön talep için ödediğimiz ücreti satıcı halen daha tarafımıza iade etmedi.

  Bu durumda yasal olarak hangi yollara başvurabiliriz bilgilendirirseniz memnun oluruz. Merhaba Tuğsan bey size sormak istedigim kaybettiğim davadan sonra karsi taraf bana ilamli icra baslatti buna istinaden itiraz etme hakkim varmi saygilarimla. Firmayı arayarak ürünün değişimini veya paranın iadesini talep ettik fakat olumlu cevap alamadık. Bu durumda hakem heyeti tarafından verilen kararı haciz yoluyla yerine getirmeli miyiz? Yardımınınz için teşekkürler. Merhaba kolay gelsin..

  Trabzon idare mahkemesinde davayı kaybettim. Elimde ki mahkeme kararına istinaden tarafıma ödenmeyen yaklaşık aylık ek ödemelerimi icra yoluyla alabilir miyim. Urfa da kültür bakanlığında çalışan bir arkadaş ilamlı icra yoluyla bu hakkını almış bana yardımcı olabilir misiniz. Selamunaleyküm Hakem heyeti kararı sonucu Borçlunun 7 günlük itiraz hakkı geçti fakat itiraz edildi veya edilmedi bir bilgim yok.

  Bu aşamada ne yapmalıyım. İlamlı icralarda itiraz söz konusu değildir. Kesinleşme sonrası banka hesapları, menkul ve gayrımenkuller ile ilgili işlem yapılabilir. Sizin gibi iyi bir evlat yetiştirdiği için annenize minnet borçluyuz. İnşaallah bütün güzellikler sizi bulsun Avukat bey nafaka icrası için başvurdum. Barodan avukat görevlendirilmesi için Bana soru sordular. Çalışmadığımı söyledim. Bana dedilerki görevliler icra işleminin hızlanması için 50 TL yargı giderlerinin yatırman gerekir ben de kabul ettim.

  Baronun adli yardım komisyonu ile görüşün. Zira sizin icra gideri olarak kastedilen 50TL yi verebiliyor olmanız nedeniyle masrafları karşılamanız kanaati uyanmıştır. Sayın av. Tuğsan bey. Benim e.

  çocukla kişisel ilişki kurulmasina ilişkin-ilamli icra

  İcraa yoluyla bir miktar para hak etmiş gözüküyo e devlet sorgulamamda. Yaklaşık altı ay oldu halen bekliyorum.

  Yargıtay Bu hak ettigim parayı icrra yoluyla kac günde ala biliriz. Veya ilamlı icra olduğu için bu hak ettigim para tekrar itiraz yoluyla benden alinirmı. Bana bu konuda bilgi verirseniz sevinirim. Şimdiden teşekürler. Merhabalar eşimden ayrılalı 3 yıl oldu 6 yaşında bir kizimiz var fakat göremiyorum bunun için içra takibi başlattım bana verilen süre içinde kızımı almak için bu çırayı başlatmak yeterlimi.

  İcra Hukukunda Çocuk Teslimi ve Kişisel İlişki - Kartalhan Hukuk Bürosu Ostim

  Elimdeki Mahkeme Kararı yılına ait. Benim telefonum sorunluydu ve tüketici hakem heyeti beni haklı buldu fakat karşı taraf bana para yi ödemiyo icra takibine başlamam mı gerek bunun için avukata ihtiyaçım var mı öğrenciyim çünkü avukata verecek param yok. Merhaba Hakem Heyeti Kararı ile sorunlu olan telefonumun ücretini geri alabileceğim, fakat karşı tarafa bu karar tebliğ edilemiyorum hakem heyetinden gönderilen kararı teslim almıyorlar. Onlar teslim almadığı sürece benim kararım kesinleşemiyorum Çünkü itiraz süreleri var beni bu şekilde oyalıyorlar.

  Ben bu aşamada ilamli icra takibi başlatabilirmiyim? Karşı tarafın buna itiraz hakkı varmıdır?